Darowizny

Parafia Rzymskokatolicka pw Świętego Dominika
ul. Głowackiego 11 48-300 Nysa konto ING 11 1050 1490 1000 0022 5235 4226

77 40-93-155
nysadominik@opw.pl

 

Szanowni Państwo,

Parafia Rzymskokatolicka pw Świętego Dominika i Stowarzyszenie św. Dominika Stowarzyszenie Pożytku Publicznego zgodnie ze swoim statutem, jest w świetle Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 7 uCIT. i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 29 ust. 9) organizacją uprawnioną do pozyskiwania środków z darowizn na cele prowadzonej działalności zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

 1. Dodatkowo, od 12 stu już lat Stowarzyszenie ma także status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego z pełnym przekonaniem, wiedząc że spełniamy wszelkie warunki, które powinny spełniać organizacje proszące o dokonanie darowizny, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie w tym roku na rzecz Stowarzyszenia św. Dominika dorocznej darowizny,

  Zgodnie z tymi ustawami, podstawę opodatkowania osoby fizycznej i prawnej, stanowi zawsze dochód po odliczeniu darowizn, przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacjom o których jest mowa w art.3 ust.2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w sferze zadań publicznych i realizującym te cele, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu(dla osób prawnych) i 6% dochodu(dla osób fizycznych). Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odliczenie od dochodu przekazywanych darowizn jest możliwe po łącznym spełnieniu dwóch przesłanek. Przekazanie darowizny musi nastąpić na cele określone w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz darowizna musi zostać przekazana na rzecz podmiotu wskazanego w art.3 ust.2 lub 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celami pożytku publicznego, określonymi w art.4 tej ustawy są w szczególności: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Istotną kwestią jest prawidłowe udokumentowanie przekazanej darowizny. Zgodnie z art. 18 ust. 1c ustawy CIT odliczenie darowizny stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana:

  dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

  Zapewniamy, że dzięki Państwa hojności będzie nam łatwiej prowadzić działalność Stowarzyszenia i realizować jego główne cele do których zaliczamy kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Dzięki państwa hojności pozostawimy dla następnych pokoleń piękną świątynię a młodzieży zapewnimy udział w wartościowych imprezach kulturalnych.

  Jeszcze raz dziękuję Państwu za wyrozumiałość, życzliwość i dotychczasowe wspieranie działalności Parafii i  Stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie św. Dominika Stowarzyszenie Pożytku Publicznego w NYSIE Ul. Głowackiego11
          -konto PKO BP SA 79 1020 3714 0000 4902 0091 7245
          -  KRS  0000221174  
          -  NIP 753 22 37 249
          -  REGON 532471130 

                                            Parafia Rzymskokatolicka pw Świętego Dominika
                                                   ul. Głowackiego 11 48-300 Nysa 
                                         konto ING 11 1050 1490 1000 0022 5235 4226